Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Česko kvete MV s.r.o., IČ: 26975319DIČ: CZ26975319

se sídlem: Václavov 730/1, 671 72 Miroslav

zapsané u Krajského soudu v Brně dne 13.7.2005, oddíl C, vložka 49360

Kontaktní údaje

Martin Vodákemail: info@terracottem.cz
telefon: 00420 777762521

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na internetové adrese www.pudnikondicioner.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pudnikondicioner.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejícíchpoplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace onákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovouadresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslonebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodníchpodmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávatzboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně prostřednictvím platební brány při nákupu onpne

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 86-4569460237/0100 vedený u Komerční banky.

- dobírkou v hotovosti při předání zboží.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím na objednávce nebo osobní odběr kupujícího vsídle prodávajícího po předchozí dohodě vdohodnutý čas.

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkolivzávad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1.Kupující bere na vědomí, že dleustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupnísmlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvyo dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož izboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jinýmzbožím a od kupní smlouvy ododávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možnévrátit.

2.Nejedná-li se o případ uvedený včl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, mákupujícívsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to dočtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž vpřípadě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zbožínebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

3.Vpřípadě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva odpočátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.Kupující je povinen vrátit zboží neponičené, vpůvodním obalu a s kompletním obsahem (s návodem,záručním listem a kompletním příslušenstvím). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující nákladyspojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svoupovahu obvyklou poštovní cestou.

4.Vpřípadě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředkypřijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení odkupní smlouvy kupujícím, atostejným způsobem,jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinenvrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zbožíprodávajícímu odeslal.

5.Nárok naúhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nárokukupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Práva z vadného plnění

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznýmiprávními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanskéhozákoníku).

2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídákupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal;

I.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, kteréprodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a nazákladě reklamy jimi prováděné;

II.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhuobvykle používá;

III.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

IV.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;

3.Ustanovení uvedená v čl. 4.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu,pro kterou byla nižší cena ujednána, pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, upoužitéhozboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebovyplývá-li to z povahy zboží.

4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží vdobě dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.Prodávající neodpovídá na vady zboží, vzniklé vdůsledku neodborné instalace, úprav či oprav nebo používánízboží vrozporu spřiloženým návodem. Rovněž neodpovídá za poškození zboží dopravcem.

VIII. Doručování

1.Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronicképošty.

2.Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou vtěchto obchodníchpodmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou vjehozákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., oochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv apovinnostízkupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, přiobjednávce provedené zwebových stránek obchodu) uvádět správně apravdivě.

5.Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícíhopředávány třetím osobám.

6.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, žesejedná o dobrovolnéposkytnutí osobních údajů.

X. Odpovědnost prodávajícího

1.Prodávající není odpovědný za následky způsobené nesprávným použitím zboží, prodávaného v tomtointernetovém obchodu. Informace a zboží zde poskytované slouží výhradně k osobní potřebě.

2.Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že je starší 18 let a objednané zboží si objednal výhradně jen k výšeuvedeným účelům, a to výhradně pro svoji osobu. Prodávající není odpovědný za porušování zákonůkupujícími, a kporušování zákonů nikoho nepodněcuje. Pokud má prodávající podezření, že si kupujícíobjednal zboží pro jiné účely, než je uvedeno v účelech prodeje, nebo v rozporu sč. 7.1, a mohlo by dojítkporušení právních předpisů, vyhrazuje si internetový obchod www.pudnikondicioner.cz právo odstoupení odsmlouvy, a to do bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto dozví.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce sesídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformupro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr jemožnévyužít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetováadresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz jekontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line aozměně nařízení(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádív rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenémrozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Závěrečná ustanovení

1.Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztahzaložený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem Českérepubliky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování vesmyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm. e) občanského zákoníku.

3.Všechna práva kwebovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvrženístránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Jezakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasuprodávajícího.

4.Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodunebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodupoužívat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, kteráby mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programovévybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části čisoftwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím velektronické podobě a nenípřístupná.

7.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva apovinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.08.2021

Nastavení cookies

Funkční cookies

Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace . Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli. Například požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Svůj prohlížeč můžete ale nastavit, aby soubory cookie blokoval nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat.

Marketingové cookies

Tyto soubory cookies nám pomáhají personalizovat reklamu, kterou vidíte na našich stránkách i stránkách našich partnerů. Na základě těchto cookies můžeme my i jiní poskytovatelé vytvářet profily o Vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat relevantní reklamy. Pokud je nepovolíte, bude se Vám na stránkách zobrazovat méně cílená reklama.

Analytické cookies

Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné. Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází. To nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které ne, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.